Pyytämäni selvitys Turun sosiaalityön tulosaluejohtajalta, miksi Turku maksaa toimeentuloa avioliitossa miehen tilille, avoliitossa naisen.

  • by

Helsingin Sanomat kertoi jutussaan, että Turku maksaa toimeentuloa avioliitossa miehen tilille, avoliitossa naisen. Mm. oikeusasiamies moittii käytäntöä hallintolain vastaiseksi.

Pyysin eilen Turun sosiaalityön tulosaluejohtajalta selvitystä em. artikkelin tietoihin. Sain allaolevan selvityksen. Selvityksessä ajatusviivoilla  alkavat kappaleet ovat vastauksia artikkelissa esitettyihin väitteisiin.

——————————————————————————–
Naisten saama toimeentulotuki maksetaan monessa kunnassa miespuolisen avo- tai aviopuolison tilille.

Näin on. Toimeentulotuki perhekohtainen etuus ja se myönnetään koko perheelle. Teknisesti maksu suoritetaan kuitenkin yhdelle henkilölle ja hänen pankkitililleen. Maksun saaja voi olla mies tai nainen. Toimeentulotukea anonut perhe voi itse määritellä hakemuksessa tilin, jolle tuki maksetaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on vaatinut 25. kesäkuuta kirjatussa ratkaisussaan sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) selvitystä siitä, miten se velvoittaa kunnat korjaamaan asian.
Oikeusasiamies otti asian käsittelyyn omasta aloitteestaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyysi aluehallintovirastoilta selvitystä siitä, millaisia käytäntöjä niiden alueella on.

Käytännöt olivat hyvin vaihtelevia. Osassa kunnissa etuisuuksia maksetaan myös jonkun muun kuin päämiehen nimellä.
Selvityksen mukaan esimerkiksi Turussa toimeentulotukipäätös kohdistuu avioliitossa mieheen ja avoliitossa naiseen. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien tapauksessa valikoituu vanhempi puoliso.

Tämä on tekninen ratkaisu, joka helpottaa työntekijöiden työtä. Päätös perhekohtaisesta etuudesta myönnetään aina jonkun yksityishenkilön nimellä ja maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Tili voi olla miehen tai naisen. Tämä ei koske ainoastaan toimeentulotukea vaan kaikkia perhe- ja kotitalouskohtaisia etuuksia, kuten Kelan myöntämää yleistä asumistukea ja lapsilisää.

Tasa-arvovaltuutettu on moittinut vastaavia käytäntöjä ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. Nykyisen tasa-arvovaltuutetun Pirkko Mäkisen mukaan ne ovat perusoikeuksien ja hallintolain vastaisia. Yksityishenkilöiltä tulee asiasta soittoja tasa-arvovaltuutetulle “aika ajoin”.
“Vaikka toimeentulotukea päätettäessä otetaan huomioon ruokakunnan tulot, hakijan pitää saada päätös omalla nimellään. Jo se, että päätöksestä on valitusoikeus, edellyttäisi tätä.”
Jos päätös tehdään miehen nimissä, tukea hakenut nainen ei voi edes avata päätöksestä kertovaa kirjettä, sillä muuten hän rikkoo kirjesalaisuutta.

Turussa päätös postitetaan kuoressa, jossa päällimmäisenä on uusi toimeentulotukihakemus seuraavaa kuukautta varten. Uusi hakemus on osoitettu molemmille puolisoille.
– Tämä ei koske ainoastaan toimeentulotukea vaan kaikkia perhe- ja kotitalouskohtaisia etuuksia, kuten Kelan myöntämää yleistä asumistukea ja lapsilisää.

“Silloin nainen ei välttämättä saa edes tietoa siitä, miten hänen hakemuksensa on ratkaistu.”
Naisella ei aina ole myöskään käyttöoikeutta miehen tiliin, jolle tuki maksetaan.
Muun muassa Hämeenlinnassa lähtökohtana on, että toimeentulotuki maksetaan naispuolisen hakijan miehen tilille. Hämeenlinnan käytännöstä kertoi ensimmäisenä Yle.
Sosiaalitoimi on kertonut käytännön johtuvan asiakastietojärjestelmästä.

Käytäntö johtuu tällä hetkellä asiakastietojärjestelmästä, mutta käytännön taustalla on laajempi kysymys yksilö/perhekohtaisista asioista ja niiden hoitamisesta ja ratkaisemisesta.
– Suomessa yksityishenkilöllä on henkilötunnus ja yrityksellä yritystunnus, mutta perhekohtaista asiointia ja perhekohtaisia etuuksia varten ei ole olemassa omaa yksilöivää perhetunnusta. Tämän vuoksi perhekohtaiset etuuksia hakee aina yksityishenkilö ja päätös tehdään aina yksityishenkilölle, vaikka päätös koskeekin koko perhettä tai kotitaloutta.

————————————————————–
Oheinen selvitys ei ole mielestäni riittävä. Tietokantojen jäykkyys ei voi olla syy hallintolain noudattamatta jättämiseen ja tasa-arvonvastaiseen menettelyyn. Otankin asian esille vielä uudelleen sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Lisäksi vihreät jäsenemme kaupunginhallituksessa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa ottavat asian esiin. Uskon, että toimintapaan saadaan sellainen muutos, joka noudattaa sekä hallintolakia että tasa-arvoa.