Category Archives: Muut

Lisäkorotukset asiakasmaksuihin kohtuuttomia

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään jälleen, että valtioneuvoston 19.11.2015 asettamat asiakasmaksujen enimmäismäärät otettaisiin Turussa käyttöön. Päätös merkitsisi sosiaali- ja terveysmaksujen korotusta kauttaaltaan noin 11 prosentilla jo aiemmin tehdyn 14 prosentin korotuksen lisäksi.

Asiakasmaksujen korotukset osuvat kipeimmin juuri pienituloisiin ja sairaisiin eli niihin, jotka terveyspalveluja eniten käyttävät.

Säästöjä ei synny, jos ennaltaehkäisevästä terveystyöstä säästetään. Päinvastoin kulut kasvavat, kuten nähtiin Turun kaupungin päihdepalvelujen vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Sen mukaan ehkäisevään päihdetyöhön käytetty rahoitus lähes puolittui vuosien 2010–2015 välisenä aikana, mutta samalla kokonaiskulut kasvoivat noin 1,5 miljoonaa.

Ei toisteta samaa virhettä vielä suuremmassa mittakaavassa.

Hallitus yrittää ajaa asiakasmaksujen enimmäismäärien korotuksilla Turkuunkin eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvua. Mikään ei kuitenkaan velvoita Turkua toimimaan näin.

Näin suuret asiakasmaksujen korotukset ovat kohtuuttomia ja uhkaavat pidemmällä aikavälillä lisätä sosiaali- ja terveyskuluja, vaikka kehityksen tulisi olla juuri päinvastainen.

Kirjoittaja on Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Turun vanhuspsykiatrian kaltoinkohtelu järkyttää – asia selvitettävä perinpohjin

Järkyttynyt. Se oli ensimmäinen sana, kuvaamaan tunnettani lukiessani aamun Turun Sanomista laajan artikkelin potilaiden rajusta kaltoinkohtelusta Turun kaupunginsaraalan vanhuspsykiatrian suljetulla osastolla. Olen järkyttynyt sekä kuntalaisena että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Kuulen asiasta ensimmäistä kertaa vasta nyt.

Jutun mukaan potilaita ylilääkittiin tiedottomaksi, pahoinpideltiin fyysisesti ja pakkoeristettiin. Lisäksi esiintyi lääkevarkauksia. Turun Sanomat kertoo, että Turun psykiatrian johtaja kielsi kertomasta väärinkäytöksistä valvontaviranomaisille. Lisäksi tulosaluejohtaja oli artikkelin perusteella tietoinen kaltoinkohtelusta jo vuonna 2013.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle pitää tehdä asiasta perinpohjainen selvitys. Myös virkamiesten vastuu asiassa on selvitettävä. Lisäksi on kartoitettava, onko vastaavanlaista toimintaa myös muilla osastoilla.

Kiitos Turun Sanomille perinpohjaisesta tutkimustyöstä ja niille, jotka uskalsivat suunsa asiassa avata. Turun sosiaali- ja terveystoimen on nyt tehtävä kaikkensa, jotta asiakkaiden luottamus palautuisi ennalleen.

 

Pyytämäni selvitys Turun sosiaalityön tulosaluejohtajalta, miksi Turku maksaa toimeentuloa avioliitossa miehen tilille, avoliitossa naisen.

Helsingin Sanomat kertoi jutussaan, että Turku maksaa toimeentuloa avioliitossa miehen tilille, avoliitossa naisen. Mm. oikeusasiamies moittii käytäntöä hallintolain vastaiseksi.

Pyysin eilen Turun sosiaalityön tulosaluejohtajalta selvitystä em. artikkelin tietoihin. Sain allaolevan selvityksen. Selvityksessä ajatusviivoilla  alkavat kappaleet ovat vastauksia artikkelissa esitettyihin väitteisiin.

——————————————————————————–
Naisten saama toimeentulotuki maksetaan monessa kunnassa miespuolisen avo- tai aviopuolison tilille.

Näin on. Toimeentulotuki perhekohtainen etuus ja se myönnetään koko perheelle. Teknisesti maksu suoritetaan kuitenkin yhdelle henkilölle ja hänen pankkitililleen. Maksun saaja voi olla mies tai nainen. Toimeentulotukea anonut perhe voi itse määritellä hakemuksessa tilin, jolle tuki maksetaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on vaatinut 25. kesäkuuta kirjatussa ratkaisussaan sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) selvitystä siitä, miten se velvoittaa kunnat korjaamaan asian.
Oikeusasiamies otti asian käsittelyyn omasta aloitteestaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyysi aluehallintovirastoilta selvitystä siitä, millaisia käytäntöjä niiden alueella on.

Käytännöt olivat hyvin vaihtelevia. Osassa kunnissa etuisuuksia maksetaan myös jonkun muun kuin päämiehen nimellä.
Selvityksen mukaan esimerkiksi Turussa toimeentulotukipäätös kohdistuu avioliitossa mieheen ja avoliitossa naiseen. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien tapauksessa valikoituu vanhempi puoliso.

Tämä on tekninen ratkaisu, joka helpottaa työntekijöiden työtä. Päätös perhekohtaisesta etuudesta myönnetään aina jonkun yksityishenkilön nimellä ja maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Tili voi olla miehen tai naisen. Tämä ei koske ainoastaan toimeentulotukea vaan kaikkia perhe- ja kotitalouskohtaisia etuuksia, kuten Kelan myöntämää yleistä asumistukea ja lapsilisää.

Tasa-arvovaltuutettu on moittinut vastaavia käytäntöjä ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. Nykyisen tasa-arvovaltuutetun Pirkko Mäkisen mukaan ne ovat perusoikeuksien ja hallintolain vastaisia. Yksityishenkilöiltä tulee asiasta soittoja tasa-arvovaltuutetulle “aika ajoin”.
“Vaikka toimeentulotukea päätettäessä otetaan huomioon ruokakunnan tulot, hakijan pitää saada päätös omalla nimellään. Jo se, että päätöksestä on valitusoikeus, edellyttäisi tätä.”
Jos päätös tehdään miehen nimissä, tukea hakenut nainen ei voi edes avata päätöksestä kertovaa kirjettä, sillä muuten hän rikkoo kirjesalaisuutta.

Turussa päätös postitetaan kuoressa, jossa päällimmäisenä on uusi toimeentulotukihakemus seuraavaa kuukautta varten. Uusi hakemus on osoitettu molemmille puolisoille.
– Tämä ei koske ainoastaan toimeentulotukea vaan kaikkia perhe- ja kotitalouskohtaisia etuuksia, kuten Kelan myöntämää yleistä asumistukea ja lapsilisää.

“Silloin nainen ei välttämättä saa edes tietoa siitä, miten hänen hakemuksensa on ratkaistu.”
Naisella ei aina ole myöskään käyttöoikeutta miehen tiliin, jolle tuki maksetaan.
Muun muassa Hämeenlinnassa lähtökohtana on, että toimeentulotuki maksetaan naispuolisen hakijan miehen tilille. Hämeenlinnan käytännöstä kertoi ensimmäisenä Yle.
Sosiaalitoimi on kertonut käytännön johtuvan asiakastietojärjestelmästä.

Käytäntö johtuu tällä hetkellä asiakastietojärjestelmästä, mutta käytännön taustalla on laajempi kysymys yksilö/perhekohtaisista asioista ja niiden hoitamisesta ja ratkaisemisesta.
– Suomessa yksityishenkilöllä on henkilötunnus ja yrityksellä yritystunnus, mutta perhekohtaista asiointia ja perhekohtaisia etuuksia varten ei ole olemassa omaa yksilöivää perhetunnusta. Tämän vuoksi perhekohtaiset etuuksia hakee aina yksityishenkilö ja päätös tehdään aina yksityishenkilölle, vaikka päätös koskeekin koko perhettä tai kotitaloutta.

————————————————————–
Oheinen selvitys ei ole mielestäni riittävä. Tietokantojen jäykkyys ei voi olla syy hallintolain noudattamatta jättämiseen ja tasa-arvonvastaiseen menettelyyn. Otankin asian esille vielä uudelleen sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Lisäksi vihreät jäsenemme kaupunginhallituksessa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa ottavat asian esiin. Uskon, että toimintapaan saadaan sellainen muutos, joka noudattaa sekä hallintolakia että tasa-arvoa.

Vihreät luottamushenkilöt valtuustokaudella 2013-2016

Vihreiden sisäinen luottamuspaikkajako on nyt saatu valmiiksi ja omalta kohdaltani voin olla vain tyytyväinen tulokseen. Valtuustokaudella 2013-2016 tulen toimimaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisena jäsenenä sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston varapuheenjohtajana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (entinen peruspalvelulautakunta) on suurin Turun kaupungin lautakunnista. Lautakunnan budjetti vuonna 2011 oli yli puoli miljardia euroa ja lautakunnan alaisuudessa olevan henkilöstön määrä lähes 5000.

Lisää tietoa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sen yksilöjaoksen tehtävistä ja toimivaltuuksista löydät Turun hyvinvointialan johtosäännöstä. (http://www05.turku.fi/kesvi/ah/kv/2012/1217014x/Images/1201224.pdf).

Tässä vielä kaikki uudet (ja vanhat) vihreät luottamushenkilöt:

Keskusvaalilautakunta

Pirjo Saarinen

 

 

Kaupunginhallitus

2013-2014 Katri Sarlund (vpj),  2015-2016 Elina Rantanen (vpj), varalla Samuli Lintula

Jukka Vornanen, varalla Roda Hassan

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

2013-2014 Katri Sarlund (pj), 2015-2016 Elina Rantanen (pj), varalla Samuli Lintula

Jukka Vornanen, varalla Roda Hassan

 

Kaupunginvaltuuston 2. varapj

2013-2014 Elina Rantanen, 2015-2016 Katri Sarlund

 

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Mikaela Sundqvist, varalla Tapio van Ooik

Ville-Veikko Mastomäki, varalla Inka Ahonen

 

Kulttuurilautakunta

Anita Birstolin (vpj), varalla Rebecca Frilund

Kari Kanala, varalla Mika Lamminpää

 

Liikuntalautakunta

Janina Andersson (pj), varalla Heidi Haapala

Joni Lähteenmäki, varalla Jussi Soro

 

Nuorisolautakunta

Mirjami Asikainen, varalla Heidi Sanevuori

Samuli Shintami , varalla Amro el-Khatib

 

Opetuslautakunta

Niina Ratilainen, varalla Liisa Lähteenmäki

Mikko Laaksonen, varalla Rauli Mickelsson

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto

Mikko Laaksonen (pj), varalla Arttu Karppanen

Maarit Leskelä-Kärki, varalla Emmi Hynönen

 

Lukio- ja ammattiopetusjaosto

Niina Ratilainen, varalla Tanja Varonen

Tuomo Liljenbäck, varalla Johannes Elmnäinen

 

Ruotsinkielinen jaosto

Pia-Maria Gardberg, varalla Mikaela Sundqvist

Jonas Heikkilä, varalla Frej Holmberg

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Mette Karlsson, varalla Emmi Lehtinen

Heikki Hölttä, varalla Tommi Väyrynen

 

Sote-lautakunnan yksilöasioiden jaosto

Heikki Hölttä (vpj), varalla Tommi Väyrynen

 

Rakennuslautakunta

Saara Ilvessalo (pj), varalla Ritva Uhinki

Rauno Lahtinen, varalla Juhana Mustonen

 

Tarkastuslautakunta

Saara Uotila, varalla Arja Iho

 

 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Mika Tolvanen, varalla Antti Koistinen

 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Mari Kekkonen, varalla Marja Tommola

 

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Tuija Ollikkala, varalla Katja Samsten

 

 

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta

Riitta Koskimies, varalla Mikko Lampikoski

Tuula-Marja Mantere, varalla Mona Nylund

 

Vesiliikelaitoksen johtokunta

Konsta Weber (vpj), varalla Arto Tuomola

Nyt innolla kohti tulevia haasteita ja alkavaa valtuustokautta!

Heikki Hölttä

Kiitos kaikille äänestäjille

Kiitos kaikille äänestäjille. 211 ääntä on mainio tulos ja pääsin sillä Vihreiden toiseksi varavaltuutetuksi. Varavaltuutettuna kuulun nyt myös Vihreiden valtuustoryhmään.

Sain Vihreiden miesehdokkaista kolmanneksi eniten ääniä. Viime kuntavaaleihin verrattuna äänisaalis nousi roimasti (+121 ääntä).

Nyt odotetaan lautakuntapaikkojen jakautumista. Odotan innolla tulevaa vaalikautta!

T:Heikki

Näin äänestät vaalipäivänä

Oman äänestyspaikkasi voit etsiä täältä.

1. Ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus. Postitse saamaasi ilmoituskorttia (ilmoitus äänioikeudesta) ei ole pakko ottaa mukaan.

2. Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle, joka etsii nimesi vaaliluettelosta ja antaa Sinulle äänestyslipun.

3. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin ja merkitse kynällä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jolle haluat antaa äänesi. Heikki Hölttää voit Turussa äänestää numerolla 443. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta! Taita äänestyslippu siten, että numero jää taitoksen sisäpuolelle eikä näy ulospäin.

4. Mene taitetun äänestyslipun kanssa vaaliuurnasta huolehtivan vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi.

5. Pudota äänestyslippu vaaliuurnaan. Sen jälkeen voit poistua paikalta.

Lähde: www.vaalit.fi

Ville Niinistö Turussa 26.10.2012

Tänään kampanjoidaan porukalla Ville Niinistön kanssa.
Meidät löytää klo 15.00-16.00 Itäharjun Prsimalta, 16.30-17.00 kävelykadun lavalta, 17.00-18.00 Silakkamarkkinoilta ja 18.00-19.00 bar Kukasta.
Kaikki mukaan tapaamaan ehdokkaita ja ympäristöministeriä!

Turun seudun vihreät: Seudun joukkoliikenne on elämänlanka – ei kiristyksen väline

“Turun seudun Vihreät pitävät järkyttävänä TLO:n uhkausta seutuliikenteen vuorojen lakkauttamisesta. Tämä jättäisi välittömästi ahdinkoon autottomat ihmiset, esimerkiksi vanhukset, harrastuksiin liikkuvat lapset ja opiskelijat. Monen työntekijän työssä käyminen kävisi vaikeaksi.”

Käy lukemassa Turun seudun vihreiden tiedote liittyen TLO:n uhkaukseen vähentää seutuliikennettä: http://www.turunvihreat.fi/index.php/etusivu/37-tiedotteet/138-seudun-joukkoliikenne-on-elaemaenlanka-ei-kiristyksen-vaeline

Tule tapaamaan Turun seudun vihreiden kuntavaaliehdokkaita Cafe Aschaniin lauantaina 20.10

Mainos Turkulaisessa 17.10.2012

Matkalippu avoimempaan Turkuun

1. RAITIOTIE TURKUUN

Tuoreen selvityksen mukaan pikaraitiotie hyödyttäisi selvästi Turkua. Mm. hiilidioksidipäästöt laskisivat 11 % ja vaikutusalueella olevien kiinteistöjen arvo nousisi varovaisenkin arvion mukaan yhteensä 480–850 miljoonaa euroa.

2. PÄÄTÖKSIIN AVOIMUUTTA

Kuntien päätöksenteon tulisi tapahtua  avoimesti, niin että kuntalainen tietää milloin ja mistä päätöksiä tehdään ja mistä päätösasiakirjat löytyy . Pöytäkirjojen tulisi aina löytyä internetistä  ja  lautakuntien sekä valtuuston kokouksia voisi mahdollisuuksien mukaan videoida ja näyttää internetissä esim. kaupungin kotisivuilla.

3. EI TORIPARKKIA

Turun kauppatori on kaupungin sydän ja kuitenkin se on jo vuosia ollut surkeassa kunnossa.  Vuosikausia jatkunut kiistely toriparkista  on viivästyttänyt torin kunnostamista ja viiväsyttää sitä yhä edelleen.  Kauppatori onkin kunnostettava viipymättä ja toriparkki unohdettava lopullisesti, jotta perinteinen torikauppa jatkuisi torilla menestyksekkäästi tulevaisuudessakin.

4. LÄHIPALVELUITA

Riittävistä lähipalveluista on pidettävä huolta  tulevassa kuntauudistuksessa. Lähipalveluiden äärelle pääsee myös ilman autoa, mieluiten pyörällä ja kävellen.

5. LISÄÄ PYÖRÄTEITÄ

Pyörällä päästävä turvallisesti ja nopeasti kauppatorille asti. Etenkin itäisestä keskustasta pyörällä  tultaessa pyörällä pääsee kätevästi vain pääkirjastoon asti. Pyörätiet olisi saatava vedettyä kauppatorille asti, jolloin pyörällä pääsy ydinkeskustaan nopeutuisi ja turvallisuus paranisi huomattavasti.

6. KOULUILLE RAHAA

Ryhmäkokoja on pienennettävä. Sitovat mitoitukset peruskoulussa on otettava käyttöön. Tällöin mm. 800 oppilasta kohti pitäisi olla yksi kuraattori ja 1500 oppilasta kohti yksi koulupsykologi peruskoulussa. Valtion antamat luokkakokojen pienentämisiin tarkoitetut rahat on käytettävä tähän tarkoitukseen eikä kiertoteitse muihin menoihin.

7. LÄHIDEMOKRATIAA

Mahdollisten kuntaliitosten yhteydessä on huolehdittava lähidemokratian toteutumisesta esimerkiksi kaupunginosavaltuustojen tai -lautakuntien avulla.

8. KAUPPATORI KUNTOON

Kauppatori on kunnostettava pikaisesti ja viipymättä.

9. KANSANÄÄNESTYKSIÄ

Suoraa demokratiaa on kehitettävä edustuksellisen demokratian rinnalla. Kansanäänestyksiä tulisi suorittaa useammin esim. kuntavaalien ja eduskuntavaalien  yhteydessä. Kaupunginjohtaja tulisi valita suoralla kansanvaalilla.

10. LÄHIJUNALIIKENNETTÄ

Turusta on aikaisemmin päässyt junalla myös Uutenkaupunkiin. Nyt, kun Uuteenkaupunkiin nousee merkittäviä uusia työllistäjiä (mm. Soijatehdas), on joukkoliikennettä samalla kehitettävä, jotta myös turkulaiset työntekijät pääsisivät helposti  ja nopeasti Uuteenkaupunkiin.